Tepelné mosty a Marmox THERMOBLOCK®

Podľa (Energy Saving Trust: Thermal Bridging and Air Tightness 2009) bolo vypočítané pre typickú samostatne stojacu budovu, že nevyriešený tepelný most môže predstavovať až 30% celkovej tepelnej straty. Marmox THERMOBLOCK® môže tieto straty redukovať na úroveň 2% a tým redukovať denné emisie CO2 spojené s touto tepelnou stratou z 1,5kg na 0,1kg.

MARMOX Thermoblock

Tepelné mosty sa môžu vyskytnúť na rôznych miestach obvodovej konštrukcie budovy. Majú za následok zvýšený tok tepla, čo potom spôsobuje tepelné straty, nižšiu povrchovú teplotu v interiéry a možné problémy s kondenzáciou a plesňou. Pri bežných stavbách je vplyv tepelných mostov zanedbateľný, ale v energetickej bilancii nízkoenergetických domov tepelné mosty zohrávajú vysoké percento tepelných strát.

Jednou z oblastí, kde dochádza k najväčším tepelným stratám je tepelný most v mieste, kde sa spájajú základy s obvodovým múrom a dovoľuje aby teplo unikalo von. V tejto oblasti pri inak dobre zaizolovanom dome, môže unikať až 30% tepla. Toto je miesto, kde Marmox THERMOBLOCK® predstavuje efektívnu tepelnú bariéru a zabraňuje úniku tepla, prepojím izolácie podlahy s izoláciou obvodového muriva.

Druhou z oblastí, kde dochádza k významným tepelným stratám je tepelne nezaizolované atikové murivo, spojené s monolitickou stropnou doskou.

Ďalšie kritické miesta predstavujú napojenia okien a dverí, kde tiež ponúka Marmox THERMOBLOCK® spoľahlivé riešenie.

Tepelné mosty spôsobujú v zásade 2 okruhy problémov:

Hygienické problémy definované tzv. hygienickým kritériom ( najmä vznik plesní).

Tepelnotechnické problémy súvisiace s prídavnou tepelnou stratou vyjadrenou zvýšeným tepelným tokom.

Aplikáciou Marmox THERMOBLOCK® vyriešite zásadným spôsobom všetky problémy spojené s tepelnými mostmi.